මිගෙල් සෙරානෝ

ස්වාභාවික පිළියමක් සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර උද්යෝගයක් ඇති, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් මෙහෙයවීමට මිනිසුන්ට උදව් කිරීමට මම කැමතියි. නිසි ආහාර වේලක් සහ ශාරීරික ව්‍යායාමයක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, සෑම දිනකම ඔබේ උපරිමය කළ හැකි අතර, සියල්ලටත් වඩා, වඩා සතුටින් සිටින්න.

මිගෙල් සෙරානෝ 564 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත