ෆවුස්ටෝ රමිරෙස්

1965 දී මලගා හි උපත ලැබූ මම පෝෂණ ලෝකය හා ස්වාභාවික සෞඛ්‍යය ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වමි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීමට ආහාර ගැනීම වැදගත් වන අතර, ඒ නිසා ආහාර හා ආහාර පිළිබඳ යාවත්කාලීනව සිටීමට මා කැමතිය.

ෆවුස්ටෝ රාමරෙස් 401 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත