អានីកា

ខ្ញុំងប់ងល់នឹងអាហារូបត្ថម្ភ និងអាហារ។ នៅក្នុង nutridieta ខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីគន្លឹះ និងរបបអាហារដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឱ្យជីវិតមានតុល្យភាព និងមានសុខភាពល្អ។ ជួបគ្នានៅ Nutridieta!

Ancaro បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៩៤ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០០៨